Portada

El compromís Partner

A Partner-Solutions.biz ens comprometem a oferir un servei de qualitat als nostres clients.

Business meeting 5

Per a nosaltres, la qualitat té un doble valor ja que suposa la satisfacció, per una banda, de l'empresa o entitat que ha contractat els nostres serveis i, per l'altra, de tots i cadascun dels alumnes que realitzen el curs.

De manera concreta, a Partner-Solutions.biz ens comprometem a:

  • Impartir el curs en el nivell convingut, amb un professor adequadament preparat i amb continguts específics i d'acord a les necessitats que s'han de cobrir

  • Dotar als alumnes del material necessari per a assolir els objectius

  • Resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir com, per exemple, la substitució del professor en cas de malaltia, indisposició o per qualsevol altra causa

  • Adaptar els continguts del curs a les peticions que els alumnes puguin fer al llarg del desenvolupament del mateix

  • Avaluar el nivell de l'idioma assolit per l'alumne un cop finalitzat el curs, així com el grau de satisfacció respecte al professorat, material i demés aspectes del curs

IG-NOVA TECNOESPAI Av. Barcelona, 105 M20 | M. 685 909 503 | F.  | 08700 Igualada (Barcelona)